پاورپوینت ابن فرضي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابن فرضي :


ابن‌فرضی ابوالولید عبدالله‌ بن‌ محمد ازدی‌

اِبْن‌ِ فَرَضی‌, ابوالولید (یا ابومحمد) عبدالله‌ بن‌ محمد بن‌ یوسف‌ ابن‌ نصر ازدی‌ (351-403ق‌/ 962-1012م‌), مورخ‌, ادیب‌, محدث‌ و قاضی‌ مالکی‌ مذهب‌ اندلس است‌.

فهرست مندرجات

1 - محل زندگی
2 - اساتید
3 - شاگردان
4 - شغل دولتی
5 - وفات
6 - تبحر در علوم مختلف
7 - آثار
8 - ابوبکر مصعب‌
9 - فهرست منابع
10 - پانویس
11 - منبع


محل زندگی


نیای‌ وی‌ یوسف‌ بن‌ نصر از مردم‌ استجه‌ بود که‌ سپس‌ در قرطبه‌ مسکن‌ گزید و پسرش‌ محمد ( جمادی‌ الاخر 365ق/ فوریه 976م, پدر ابن‌ فرضی‌, در همان‌جا به‌ تحصیل‌ علم‌ پرداخت‌ و در حساب‌ و فرائض‌ چندان‌ مهارت‌ یافت‌ که‌ او را بدان‌ علم‌ منسوب‌ کردند و فرضی‌ نامیدند.

[1] محمد ابن‌ ابار, التکمله لکتاب‌ الصله, ج1, ص368, به‌ کوشش‌ سید عزت‌ عطار حسینی‌, قاهره‌, 1375ق‌/ 1955م‌.

[2] محمد ابن‌ ابار, التکمله لکتاب‌ الصله, ج1, ص369, به‌ کوشش‌ سید عزت‌ عطار حسینی‌, قاهره‌, 1375ق‌/ 1955م‌.اساتید


ابن‌ فرضی‌ در قرطبه‌ متولد شد و دوران‌ رشد و جوانی‌ خود را همان‌جا سپری‌ کرد و نزد عالمانی‌ چون‌ محمد بن‌ یحیی‌ معروف‌ به‌ ابن‌ خرّاز, محمد بن‌ ابی‌ دُلَیم‌, ابوزکریا یحیی‌ بن‌ مالک‌ بن‌ عائذ, ابوایوب‌ سلیمان‌ بن‌ ایوب‌ و ابوعبدالله‌ محمد بن‌ احمد, معروف‌ به‌ ابن‌ فخّار دانش‌ آموخت‌

[3] عبدالله‌ ابن‌ فرضی‌, تاریخ‌ العلما و الرواه للعلم‌ بالاندلس‌, ج1, ص222, به‌ کوشش‌ سید عزت‌ عطار حسینی‌, قاهره‌, 1373ق‌/ 1954م‌.

[4] عبدالله‌ ابن‌ فرضی‌, تاریخ‌ العلما و الرواه للعلم‌ بالاندلس‌, ج2, ص82, به‌ کوشش‌ سید عزت‌ عطار حسینی‌, قاهره‌, 1373ق‌/ 1954م‌.

[5] عبدالله‌ ابن‌ فرضی‌, تاریخ‌ العلما و الرواه للعلم‌ بالاندلس‌, ج2, ص86, به‌ کوشش‌ سید عزت‌ عطار حسینی‌, قاهره‌, 1373ق‌/ 1954م‌.

[6] عبدالله‌ ابن‌ فرضی‌, تاریخ‌ العلما و الرواه للعلم‌ بالاندلس‌, ج2, ص91, به‌ کوشش‌ سید عزت‌ عطار حسینی‌, قاهره‌, 1373ق‌/ 1954م‌.

[7] عبدالله‌ ابن‌ فرضی‌, تاریخ‌ العلما و الرواه للعلم‌ بالاندلس‌, ج2, ص95, به‌ کوشش‌ سید عزت‌ عطار حسینی‌, قاهره‌, 1373ق‌/ 1954م‌.

[8] عبدالله‌ ابن‌ فرضی‌, تاریخ‌ العلما و الرواه للعلم‌ بالاندلس‌, ج2, ص191, به‌ کوشش‌ سید عزت‌ عطار حسینی‌, قاهره‌, 1373ق‌/ 1954م‌.

[9] عبدالله‌ ابن‌ فرضی‌, تاریخ‌ العلما و الرواه للعلم‌ بالاندلس‌, ج2, ص, به‌ کوشش‌ سید عزت‌ عطار حسینی‌, قاهره‌, 1373ق‌/ 1954م‌.

(192 در 382ق‌/ 992م‌ به‌ قصد حج‌ از اندلس‌ خارج‌ شد. در مکه‌ نیز به‌ تحصیل‌ نزد استادان‌ آنجا پرداخت‌ و از ابویعقوب‌ یوسف‌ بن‌ احمد بن‌ یوسف‌ بن‌ دخیل‌ صیدلانی‌ و ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ عبدالله‌ بن‌ جَهضم‌ حدیث‌ شنید. آنگاه‌ به‌ مصر رفت‌ و در آن‌جا نزد کسانی‌ مانند ابومحمد ابن‌ الضرار

[10] خلف‌ ابن‌ بشکوال‌, الصله, ج1, ص246, به‌ کوشش‌ سید عزت‌ عطار حسینی‌, قاهره‌, 1374ق‌/ 1955م‌.

و ابوبکر احمد بن‌ محمد بن‌ اسماعیل‌ مهندس‌

[11] خلف‌ ابن‌ بشکوال‌, الصله, ج1, ص246, به‌ کوشش‌ سید عزت‌ عطار حسینی‌, قاهره‌, 1374ق‌/ 1955م‌.

شاگردی‌ کرد و در راه‌ بازگشت‌ به‌ اندلس‌, یک‌ چند در قیروان‌ ماند و از ابومحمد ابن‌ ابی‌ زید فقیه‌, ابوجعفر احمد بن‌ دَحمون‌ و ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ محمد بن‌ خلف‌, معروف‌ به‌ قابسی‌ بهره‌ گرفت‌

[12] محمد حمیدی‌, جذوه المقتبس‌, ج1, ص396-397, به‌ کوشش‌ ابراهیم‌ ابیاری‌, بیروت‌, 1403ق‌/ 1983م‌.

[13] خلف‌ ابن‌ بشکوال‌, الصله, ج1, ص246, به‌ کوشش‌ سید عزت‌ عطار حسینی‌, قاهره‌, 1374ق‌/ 1955م‌.

و سرانجام‌ به‌ اندلس‌ بازگشت‌.

شاگردان


به‌ نظر می‌رسد که‌ ابن‌ فرضی‌ پس‌ از بازگشت‌ نیز دست‌ از تحصیل‌ برنداشت‌ و برخی‌ دیگر از استادان‌ و مشایخ‌ او در اندلس‌ که‌ نام‌ آنان‌ باقی‌ مانده‌ است‌,

[14] محمد حمیدی‌, جذوه المقتبس‌, ج1, ص238, به‌ کوشش‌ ابراهیم‌ ابیاری‌, بیروت‌, 1403ق‌/ 1983م‌.

[15] محمد حمیدی‌, جذوه المقتبس‌, ج2, ص528, به‌ کوشش‌ ابراهیم‌ ابیاری‌, بیروت‌, 1403ق‌/ 1983م‌.

[16] خلف‌ ابن‌ بشکوال‌, الصله, ج1, ص246, به‌ کوشش‌ سید عزت‌ عطار حسینی‌, قاهره‌, 1374ق‌/ 1955م‌.

احتمالاً مربوط به‌ دوره دوم‌ زندگی‌ علمی‌ او در اندلس‌ بوده‌اند. وی‌ در این‌ دوره‌ همچنین‌ به‌ تدریس‌ و املای‌ حدیث‌ و تألیف‌ پرداخت‌ و کسانی‌ چون‌ پسرش‌ ابوبکر مصعب‌, ابوعمر یوسف‌ بن‌ عبدالله‌ بن‌ عبدالبر,

[17] محمد حمیدی‌, جذوه المقتبس‌, ج1, ص397, به‌ کوشش‌ ابراهیم‌ ابیاری‌, بیروت‌, 1403ق‌/ 1983م‌.

[18] محمد حمیدی‌, جذوه المقتبس‌, ج2, ص586, به‌ کوشش‌ ابراهیم‌ ابیاری‌, بیروت‌, 1403ق‌/ 1983م‌.

ابن‌ حزم‌ که‌ از او با عنوان‌ (شیخنا) یاد کرده‌

[19] علی‌ ابن‌ حزم‌, جمهره انساب‌ العرب‌, ج1, ص220, بیروت‌, 1403ق‌/ 1983م‌.

و محمد بن‌ احمد بن‌ مهلب‌

[20] محمد ابن‌ ابار, التکمله لکتاب‌ الصله, ج1, ص390, به‌ کوشش‌ سید عزت‌ عطار حسینی‌, قاهره‌, 1375ق‌/ 1955م‌.

از جمله‌ شاگردان‌ او به‌ شمار می‌روند.

شغل دولتی


تنها شغل‌ دولتی‌ ابن‌ فرضی‌, تصدی‌ منصب‌ قضای‌ بلنسیه‌ بود که‌ از سوی‌ محمد المهدی‌ بن‌ هشام‌ یازدهمین‌ خلیفه اموی‌ اندلسی‌ (حک 399- 400ق‌/ 1009-1010م‌) بدان‌ منصوب‌ شد.

[21] احمد مقری‌, نفح‌ الطیب‌, ج2, ص130, به‌ کوشش‌ احسان‌ عباس‌, بیروت‌, 1388ق‌/ 1968م‌.

[22] خلف‌ ابن‌ بشکوال‌, الصله, ج1, ص246, به‌ کوشش‌ سید عزت‌ عطار حسینی‌, قاهره‌, 1374ق‌/ 1955م‌.وفات


به‌ نظر می‌رسد که‌ پس‌ از درگذشت‌ محمدالمهدی‌ به‌ قرطبه‌ بازگشته‌ باشد. زیرا در 1403ق‌/ 1012م‌ به‌ هنگام‌ شورش‌ بربرهای‌ اندلس‌ در آن‌ شهر بوده‌ است‌

[23] علی‌ ابن‌ سعید, المغرب‌, ج1, ص104, به‌ کوشش‌ شوقی‌ ضیف‌, قاهره‌, 1953م‌.

و در خانه‌اش‌ به‌ دست‌ شورشیان‌ کشته‌شد.

[24] خلف‌ ابن‌ بشکوال‌, الصله, ج1, ص247, به‌ کوشش‌ سید عزت‌ عطار حسینی‌, قاهره‌, 1374ق‌/ 1955م‌.

[25] محمد حمیدی‌, جذوه المقتبس‌, ج1, ص397, به‌ کوشش‌ ابراهیم‌ ابیاری‌, بیروت‌, 1403ق‌/ 1983م‌.

پیکر ابن‌ فرضی‌ در خانه‌اش‌ که‌ به‌ دست‌ شورشیان‌ ویران‌ شده‌ بود

[26] آنخل‌ گونثالث‌ پالنثیا, تاریخ‌ الفکر الاندلسی‌, ج1, ص271, ترجمه حسین‌ مؤنس‌, قاهره‌, 1955م‌.

سه‌ روز بر جای‌ بود تا فاسد شد و بی‌غسل‌ و کفن‌ او را به‌ خاک‌ سپردند.

[27] خلف‌ ابن‌ بشکوال‌, الصله, ج1, ص246, به‌ کوشش‌ سید عزت‌ عطار حسینی‌, قاهره‌, 1374ق‌/ 1955م‌.

. به‌ روایت‌ غالب‌ منابع‌, ابن‌ فرضی‌ به‌ هنگام‌ حج‌ دست‌ در پرده خانه کعبه‌ زده‌ و طلب‌ شهادت‌ کرده‌ بود.

تبحر در علوم مختلف


ابن‌ فرضی‌ یکی‌ از عالمان‌ مشهور اندلس‌ در دوره شکوفایی‌ علمی‌ این‌ سرزمین‌ به‌ شمار می‌رود. چنانکه‌ به‌ گفته ابن‌ بشکوال‌,

[28] خلف‌ ابن‌ بشکوال‌, الصله, ج1, ص248, به‌ کوشش‌ سید عزت‌ عطار حسینی‌, قاهره‌, 1374ق‌/ 1955م‌.

در گستردگی‌ روایت‌, رجال‌ شناسی‌, آشنایی‌ به‌ دانشهای‌ گوناگون‌ و مهارت‌ در ادب‌ در قرطبه‌ مانند نداشت‌. وی‌ در اندلس‌ نخستین‌ کس‌ بود که‌ کتابی‌ درباره رجال‌ و دانشمندان‌ سرزمین‌ خود نگاشت‌

[29] آنخل‌ گونثالث‌ پالنثیا, تاریخ‌ الفکر الاندلسی‌, ج1, ص12, ترجمه حسین‌ مؤنس‌, قاهره‌, 1955م‌.

و آثار او گویای‌ احاطه‌اش‌ به‌ تاریخ‌ سیاسی‌ و علمی‌ اندلس‌ است‌. ابن‌ فرضی‌ به‌ گردآوری‌ کتاب‌ شوق‌ بسیار داشت‌ و کتابخانه معتبری‌ پدید آورده‌ بود.

[30] آنخل‌ گونثالث‌ پالنثیا, تاریخ‌ الفکر الاندلسی‌, ج1, ص271, ترجمه حسین‌ مؤنس‌, قاهره‌, 1955م‌.

شعر نیز می‌سرود.

[31] خلف‌ ابن‌ بشکوال‌, الصله, به‌ کوشش‌ سید عزت‌ عطار حسینی‌, قاهره‌, 1374ق‌/ 1955م‌.

ولی‌ برخی‌ او را شاعری‌ کم‌شعر

[32] علی‌ ابن‌ بسام‌, الذخیره, ج1, ص130, قاهره‌, 1361ق‌/ 1942م‌.

و بعضی‌ برعکس‌ کثیر الشعر خوانده‌اند

[33] ابن‌ خلکان‌, وفیات‌, ج3, ص106.

و حتی‌ دیوان‌ شعری‌ به‌ وی‌ نسبت‌ داده‌اند.

[34] بغدادی‌, هدیه العارفین, ج1, ص449.آثار


1. تاریخ‌ العلما و الرواه للعلم‌ بالاندلس‌ ؛ ابن‌ فرضی‌ چنانکه‌ خود گوید, در آغاز قصد داشته‌ که‌ کتابی‌ کلان‌ درباره علمای‌ همه شهرهای‌ اسلامی‌ بنگارد, ولی‌ موانعی‌ پدید آمد که‌ او را از این‌ کار بازداشت‌ و به‌ همین‌ مختصر بسنده‌ کرد.

[35] عبدالله‌ ابن‌ فرضی‌, تاریخ‌ العلما و الرواه للعلم‌ بالاندلس‌, ج1, ص8 -9, به‌ کوشش‌ سید عزت‌ عطار حسینی‌, قاهره‌, 1373ق‌/ 1954م‌.

وی‌ همچنین‌ در صدر کتاب‌, مختصری‌ به‌ تاریخ‌ سیاسی‌ اندلس‌ از هنگام‌ ورود عبدالرحمان‌ الداخل‌ اموی‌ در 138ق‌ تا المؤید بالله‌ هشام‌ بن‌ حکم‌ پرداخته‌ است‌.

[36] عبدالله‌ ابن‌ فرضی‌, تاریخ‌ العلما و الرواه للعلم‌ بالاندلس‌, ج1, ص11- 15, به‌ کوشش‌ سید عزت‌ عطار حسینی‌, قاهره‌, 1373ق‌/ 1954م‌.

ابن‌ حیان‌ در کتاب‌ المقتبس‌ همواره‌ به‌ کتاب‌ طبقات‌ الدوله و الادب‌ ابن‌ فرضی‌ استناد جسته‌

[37] حیان‌ ابن‌ حیان‌ قرطبی‌, المقتبس‌, ج1, ص33, به‌ کوشش‌ محمود علی‌ مکی‌, بیروت‌, 1393ق‌/ 1973م‌.

که‌ با مقایسه‌ معلوم‌ می‌شود, مراد وی‌ همین‌ کتاب‌ تاریخ‌ العلما بوده‌ است‌؛ به‌ نظر می‌رسد که‌ عناوین‌ الاعلام‌ باعلام‌ الاندلس‌ من‌ العلما المتفننین‌ و القرا و المحدثین‌ المتّقنین‌

[38] بغدادی‌, ایضاح المکنون, ج1, ص102.

و الموصول‌ فی‌ تاریخ‌ علما اندلس‌ و الاحتفال‌ فی‌ تراجم‌ الرجال‌

[39] محمد سخاوی‌, الاعلان‌ بالتوبیخ‌, ج1, ص251, به‌ کوشش‌ فرانتس‌ روزنتال‌, بغداد, 1382ق‌/ 1963م‌.

و یا تاریخ‌ الاندلس‌ و رجال‌ها , همان‌ کتاب‌ یاد شده‌ باشد که‌ به‌ نامهای‌ مختلف‌ شهرت‌ یافته‌ بوده‌ است‌. کتاب‌ تاریخ‌ العلما ابن‌ فرضی‌ را شخصی‌ به‌ نام‌ ابوعلی‌ حسین‌ بن‌ محمد بن‌ احمد غسانی‌ تلخیص‌ کرد

[40] محمد ابن‌ خیر, فهرسه, ج1, ص220, به‌ کوشش‌ فرانسیسکو کودرا, بغداد, 1963م‌.

و ابوبکر محمد بن‌ احمد بن‌ محمد بن‌ مهلب‌, شاگرد ابن‌ فرضی‌ ذیلی‌

لینک کمکی