بررسی نظریات و آثار و دیدگاه های معمارانه لویی کان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی نظریات و آثار و دیدگاه های معمارانه لویی کان :

بررسی نظریات و آثار و دیدگاه های معمارانه لویی کان
 
فهم خاص طبیعت معماری که توسط لویی کان از طریق رمز سکوت و نور بیان شده است بطور عمده بر حالت خاص تصور انسان پایه ریزی شده است.
اگرچه انسان طبیعت نیست ولی از طبیعت به وجود آمده است تایید این مطلب است که لویی کان بسیار علاقمند به بیان آن بود انعکاس این موضوع فکری اوست که بین انسان به عنوان نوع مخلوق و انسان به عنوان فرد تفاوت قایل شده است. انسان بسان تمام موجودات دیگر طبیعت , تحت تاثیر قوانین طبیعت است و از آن تبعیت می کند . اما هر انسان در وجدان درونی خود و سکوت , دارای احساس عمیق انسان بودن است که تحت تاثیر عوامل فرهنگی و تکاملی نمی باشد . علاقمندی به اظهار وجود و بیان حالات خویشتن عمده ترین تجلی انسان بودن است و این خود , اولین دلیل هستی به شمار می آید . بنابراین هر یک از اعمال انسانی به هر طریق به اعمال دیگر وابسته و با آن در ارتباط است و در اینجاست که هنر, یگانه زبان بیان حقیقی انسان می شود چرا که او با ان زبان درصدد ارتباط با دیگران قرار می گیرد . مناسبتی ندارد که خواسته ها و آرزوهای انسان را در حکم یک مفهوم و تصور عمومی تعریف کنیم بدلیل اینکه این تعریف ایجاب می کند که به شناسایی محدودیتهای آن نیز بپردازیم و حال اینکه جوهر انسانی امری غیر قابل تعریف بوده و تنها از طریق خلاقیت نسبت به واقعیت است که به وجود می آید.
لویی کان آشکارا گفته است که : ( آرزوهای سه گانه انسان عبارتند از : شوق به آموختن و کسب آگاهی, شوق به ارتباط با دیگران و شوق بهرهمندی از زندگی . این آرزوها به لحاظ طبیعت و سیر آنها در جهت به حقیقت پیوستن دلیل اصلی زندگی انسان را تشکیل می دهند. ) در تعریف انسان, این سه تمایل عاطفی از درون سر بر آورده , از تفکر آغاز و سر انجام متجلّی و ظاهر می شوند . تمایل به آموختن نیاز به آن دارد که انسان با هر چیزی که وجود دارد تماس برقرار کند . ( هر موجودی دارای خصوصیات اصلی و اولیهُ خود است . ) هر آنچه طبیعت خلق می کند یا انسان می سازد ( شوق به بودن دارد ) بنابراین طبق نظریه لویی کان , تمایل به کسب آگاهی و آموختن , از میل به آزمودن همان اشتیاق سرچشمه می گیرد . تمام مراکز تربیتی که در خدمت انسان است چه در پزشکی و چه در شیمی و مکانیک و معماری , همگی مستلزم کشف آن است تا آنجا که این پرسش مطرح است که دلایل وجود این انسان کدامند و وسایل حفظ و تداوم زندگی او را کدام یک فراهم می کنند؟
همبستگی مادی و معنوی با دیگران , همزمان با تمایلات دیگر , دلیل و سبب پایداری شهر است. در نظر لویی کان,
شهر علامت اشتیاق انسان به تماس , اظهار وجود و ارتباط با دیگران است . کلیهُ بررسی های اجتماعی, اقتصادی و فنّی به این نتیجه رسیده است که خیابان برای انسان مکانی جهت ملاقات با دیگران به شمار آید او می گوید: ( به احتمال قوی خیابان اولین مرکز آموزش برای انسان یعنی تالاری بدون سقف برای اجتماعات بوده است.)
زمانی کان به دانشجویان خود پیشنهاد کرد تا مکانی را طراحی کنند که در آنجا بتوان براحتی به سر برد این پیشنهاد قبل از هر نوع طراحی شکل فضایی , مستلزم آن بود که تعریف دقیقی از آن محل بشود. دیری نپایید که دانشجویان همگی به این نتیجه رسیدند که چنین مکانی از ابعاد فیزیکی مستقل است و اهداف کاربردی آن زمانی محقق می شود که آرزوها و امیال انسانی در آن محقق و تثبیت گردد. در هر حال در بین کلیهُ فضاهای طراحی شده هیچ کدام به دیگری شباهت نداشت . کان با این تمرین, این مساله را به اثبات رسانید که معماری فقط نتیجه و بازتاب شرایط محیطی اطراف ما نیست. اهرام مصر یا معبد پانتئون در رم و یا اولین خانه ای که انسان آن را بدون وجود نمونه های قبلی ساخت همگی به این دلیل به وجود آمدند که او دست کمک بسوی طبیعت دراز کرد تا بتواند هیجان و احساس خود نسبت به محیط اطراف را به زبان معماری بیان کند. اما تمایل به بیانی اینچنین , باید به وسیلهُ تفکر هدایت می گردید در غیر اینصورت به تمایلات غیر مسئولانه منجر شده و سر انجام به بی نظمی منتهی می شد. کان عملیاتی را که مطابق آن هوش و ذکاوت انسان , کلیه فرضیه ها و اطلاعات نا مطمئن و مبهم را به موضوعی واقعی مبدّل کند اصطلاحأ ( اعتبار بالقوه ) می نامند.
اعتبار باعث به وجود آمدن روشهای انتخابی می گردد بنابراین آنچه که در یک شرایط خاص می تواند با اعتبار باشد در شرایط دیگر اینچنین نخواهد بود.
به نظر او اعتبار فیزیکی از طریق قوانین طبیعت شکل می گیرد مثلأ به طور طبیعی ثابت شده که چرخهای ارابه باید مدوّر باشند. از جانب دیگر اعتبار روان انسان , به واقعیت منطقی و عقلی معطوف می گردد که این , با واقعیت طبیعت متفاوت است این اعتبار روان مثلأ به یک نقاش این اجازه را می دهد که برای تصویر تابلویی که بی فایده بودن جنگ را نشان می دهد چرخهای توپ جنگی را چهار گوشه نقاشی کند ویا یک آهنگ ساز , تنها با چهار نت یک سمفونی بسازذ.
کان اظهار می کند که : ( اعتبار روانی از مجموعه اهدافی تشکیل شده که جملگی با یکدیگر موافق و دمساز می شوند در جهت تحقق آنچه که طبیعت نمی تواند بدون دخالت انسان بوجود آورد.) با این حال منجر به حقیقت عملی نشده است همواره به سویی که کسی به آن پی نبرده متمایل می باشد و در فکر و اندیشه انسان همانند یک مکان وجود داشته است.
انسان برای دست یابی به حقیقت باید ابزارهایی را بدست آورد که طبیعت از طریق آنها عمل می کند مثلأ عامل تمایل به هواپیما آن بود که آدمی پرواز در آسمان را خواهان بود و یا تمایل به عبور از دره ها , او را به ساختن پلی هدایت کرد که تنها یک دهانهُ عریض و وسیع داشته باشد. انسان با واژهُ اشتیاق که همان اعتبار روانی می باشد و با ابزار  و وسایل که اعتبار فیزیکی است موفق به خلق شکل ها ( فرمها ) شد . از همین طریق است که به عنوان مثال اهرام مصر ساخته شد و یا یونانیها موفق به درک و خلق اولین ستونها شدند و همانا اولین مرحله هنر , همین است: ( گذشتن از سکوت و نور )
و....


لینک کمکی